Avís legal

Avís Legal

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 1. Dades identificatives

 2. Usuaris

 3. Ús del portal

 4. Protecció de dades

 5. Propietat intel·lectual i industrial 

 6. Exclusió de garanties i responsabilitat

 7. Modificacions

 8. Enllaços

 9. Dret d’exclusió

 10. Generalitats

 11. Modificació de les presents condicions i duració

 12. Legislació aplicable i jurisdicció

 

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’entitat propietària dels dominis www.vilellabaixa.altanet.org,

Denominació: Ajuntament de La Vilella Baixa
Domici social: pl. de l’Església, 2
NIF: P-4376100G
Telèfon: 977 839009

Adreça electrònica: aj.vilellabaixa@altanet.org

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de l’Ajuntament de la Vilella Baixa atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal.

3. Ús del portal

El lloc web www.vilellabaixa.altanet.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Ajuntament de la Vilella Baixa o derivats d’un acord de llicència amb tercers i als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el cas que es produeixi aquest registre, l’USUARI haurà de facilitar i mantenir de forma veraç, exacta, actualitzada i completa la informació sobre la seva identitat. A més, es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés (codi d’usuari i contrasenya) que se li puguin proporcionar durant el registre, a no posar-les a disposició de tercers, i a comunicar-ne a l’Ajuntament de la Vilella Baixa la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer. L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament de la Vilella Baixa o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Ajuntament de la Vilella Baixa no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

En el cas que en el lloc web www.vilellabaixa.altanet.org s’habiliti alguna eina de participació dels usuaris, l’Ajuntament de la Vilella Baixa es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Ajuntament de la Vilella Baixa no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en diversos mecanismes de participació que s’habilitin en el lloc web.

4. Protecció de dades

L’Ajuntament de la Vilella Baixa complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, l’Ajuntament de la Vilella Baixa pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’Ajuntament de la Vilella Baixa a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades (UE)  (2016/679) ( endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’usuari resta informat que les seves dades de caràcter personal podran ser cedides a tercers per complir la seva sol·licitud.

Així mateix, l’usuari del web que faciliti dades de caràcter personal a l’Ajuntament de la Vilella Baixa resta assabentat que podrà exercir davant el mateix l’Ajuntament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació , oposició i limitació, d’acord amb el que estableix el RGPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, davant el Registre de l’Ajuntament de de la Vilella Baixa pl. De l’Església, 2, o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de la Vilella Baixa adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

4.1. Política de galetes

L’Ajuntament de la Vilella Baixa utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers al seu llocs web per tal de poder millorar els serveis que hi presta. En cap cas s’utilitzen galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, l’usuari pot consultar la pàgina de Política de galetes dels llocs web d’Ajuntament de la Vilella Baixa.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de l’Ajuntament de de la Vilella Baixa i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de de la Vilella Baixa.

S’autoritza l’usuari a utilitzar , visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen i el símbol de copyright i/o les notes de propietat industrial dels seus titulars. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de l’Ajuntament de la Vilella Baixa.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Ajuntament de la Vilella Baixa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament.

Tot i adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, l’Ajuntament de la Vilella Baixa no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web de l’Ajuntament de la Vilella Baixa no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

7. Modificacions

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

8. Enllaços

L’Ajuntament de la Vilella Baixa posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que l’Ajuntament de la Vilella Baixa conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web aliens als quals s’estableixen enllaços. Per això, l’Ajuntament de la Vilella Baixa no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

L’establiment d’un enllaç des d’un lloc web aliè cap al lloc web de l’Ajuntament de la Vilella Baixa no suposa que entre l’Ajuntament de la Vilella Baixa i el titular de l’altre lloc web hi hagi cap tipus de vincle o relació jurídica. L’Ajuntament de la Vilella Baixa de no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es fa l’enllaç.

9. Dret d’exclusió

L’Ajuntament de la Vilella Baixa es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. Generalitats

L’Ajuntament de la Vilella Baixa perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i duració

L’Ajuntament de la Vilella Baixa podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, les quals seran degudament publicades en el mateix web. La vigència d’aquestes condicions aniran en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres i degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Tarragona seran els únics competents en aquesta matèria. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.